Pizza Review
Great Apizza, Friendly atmosphere We ordered 5 Mozzarella Apizza Meatball & Mozz Broccoli & Onion White Apizza Sausage, Bacon & Mozz Bacon with no Mozz